Danh sách nhân sự phòng Hành chính tổng hợp - PHĐT Móng Cái

Danh sách nhân sự phòng Hành chính tổng hợp - PHĐT Móng Cái

1/ Đ/c Nguyễn Đình Định - Trưởng phòng 

2/ Đ/c Ngô Thị Thúy Vân - Chuyên viên tổng hợp