Danh sách người tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ IV năm 2019

 Danh sách người tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ IV năm 2019

(Từ ngày 11/4/2019 đến ngày 11/4/2019)